Dimensio start
Sprache wechseln:
Svenska
Norsk
English
Dansk
Suomi

Takgenomföring

Bevent Raschs takgenomföringar levereras som standard med höjd 800 mm. Detta räcker i många fall men för större storlekar och sluttande yttertak behövs ofta högre takgenomföring. Här i Dimensio kan du enkelt se vilken höjd som behövs för att genomföringen ska räcka genom yttertaket vid olika takvinklar och yttertak. Bevent Rasch gör genomföringar i valfri höjd för att säkerställa ett korrekt och enkelt montage.


Dimensionering

Fyll i taktjocklek, välj aktuell takgenomföring och ange takvinkeln på yttertaket för att få fram erforderlig höjd på takgenomföringen.

Yttertakets tjocklek

mm

Takgenomföring typ/ storlek

Takvinkel yttertak

Grader
Tjocklek
Takvinkel